תקנון שירות

כללי:

"RESCUE, צוות כתיבה אקדמית לסיוע בהכנת עבודות סמינריוניות" (להלן RESCUE), הוקם בכדי לשפר את איכות הכתיבה האקדמית באמצעות מתן ייעוץ מקצועי ללקוחותיו. אתר אינטרנט זה נועד להציע את שירותי RESCUE. התקנון שיופיע לעיל מנוסח בלשון זכר, אך הוא פונה לבני שני המינים כאחד.

עם כניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן:

הגדרות:

 1. אתר זה נועד אך ורק לשימושך הפרטי והאישי. חל עליך איסור לאחסן את תוכן האתר בחלקו או במלואו, ללא קבלת אישור בכתב מאת מנהל האתר של RESCUE.
 2. אין להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא את תוכן האתר וזאת ללא קבלת אישור מאת מנהל אתר RESCUE מראש ובכתב .
 3. עם הכנסך ושימושך באתר זה הנך מצהיר מפורשות כי אתה נוטל על עצמך בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון והיתכנות אפשרית הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר זה.
 4. יודגש כי בעל האתר הנ"ל ו/או מתכנניו אינם אחראים בשום צורה ובשום אופן לנזקים מכל סוג שהוא ו/או הפסדים אפשריים העלולים להיגרם לקורא כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מכל סוג שהוא.

קנין רוחני:

 1. השירותים המסופקים על ידי RESCUE, מוגנים בזכויות יוצרים, לרבות עיצובו של האתר הנ"ל וכל תוכנו, יישומו, קוד המחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר המסופקים על ידי RESCUE, שמור לRESCUE בלבד.
 2. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל מעשה מן הנ"ל ללא קבלת הסכמתו המפורשת של מנהל RESCUE באישור מראש ובכתב.

מידע ונתונים המופיעים באתר האינטרנט:

 1. כל התכנים המופיעים באתר האינטרנט, מבטאים את עמדותיהם של אנשי צוות אתר האינטרנט הנ"ל בלבד . מובן מאליו כי כל התכנים באתר זה עשויים להיות שנויים במחלוקת והתוהים למספר פרשנויות בעיניהם של מתבוננים שונים. RESCUE ממליץ בחום לבחון בצורה ביקורתית את הרעיונות המופיעים באתר אינטרנט זה.
 2. בכל מקרה ובכל אופן, הסתמכותך על התכנים באתר האינטרנט הנ"ל, ככל שתבחר להסתמך עליהם היא באחריותך המלאה בלבד והנך מצהיר בזאת, כי אתה משחרר מאחריות מכל סוג שהוא את בעל האתר ומנהלו.
 3. ייתכן ובאתר אינטרנט זה תמצא קישורי אינטרנט לאתרים אחרים. הקישורים הנ"ל מטרתם לסייע לך להשוות את שירותי אתר RESCUE עם שירותיהם של אתרים אחרים, מתוך הסתכלות ביקורתית על האפשרויות הקיימות לסיפוק צרכיך השונים. המידע המופיע בקישורים הנ"ל אינו מופיע מטעמה של RESCUE או מטעם כל גורם מטעמה ולRESCUE אין כל יכולת לשלוט בתכנים אלו או להשגיח עליהם.
 4. אם כי RESCUE עושה מאמצים לאמת כי התכנים המפורסמים באתר האינטרנט הינם תכנים ראויים ואיכותיים, יתכן שתמצא שמידע שמפורסם בקישורי האינרטנט אינו הולם את צרכיך וכי או שאתה מתנגד לתוכנו וייתכן כי תסבור שהוא בלתי נאות, בלתי חוקי או בלתי מוסרי .
 5. RESCUE לא תהא אחראית ולא תיקח על עצמה כל אחרית לפגיעה מכל סוג שהוא אשר תגרם לך כתוצאה מעיון בקישורים הנ"ל, והכניסה אל הקישורים, גם היא באחריותך המלאה בלבד.
 6. RESCUE ממליצה בחום לנהוג בזהירות ובהפעלת שיקול דעת בכל הנוגע למידע שמתפרסם ברשת האינטרנט, כולל מידע המפרסם ע"י משתמשים באתר עצמו ובכלל זה המידע המפורסם מטעמה. הנך מתבקש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה מרובה
 7. RESCUE איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
 8. RESCUE רשאי למחוק קישור שנכלל באתרה בעבר, וכן רשאי להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל האתר.
 9. אין בעובדה שנמצא באתר קישור לאתר פלוני כדי להוות אישור לנכונות המידע, היקפו, מהימנותו או עדכניותו .
 10. RESCUE או מי שמטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק – בין אם ישיר ובין אם עקיף, בין נזק כספי או כל נזק אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות האתר.
 11. RESCUE או מי מטעמה, לא ישאו באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי גורמים צד שלישי או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. המידע המופיע באתר זה משקף עמדת מנהל האתר, הוא רלוונטי ונכון למועד כתיבת הדברים ואין הוא מתיימר להיות אלא מידע כללי בלבד.
 12. RESCUE שומר לעצמו את הזכות לשנות מידע המופיע באתר בכל עת, וגם את הזכות שלא לעדכן המידע המופיע באתר מטעמיה שלה. גם בהקשר זה הסתמכות על המידע המפורסם באתר זה היא על אחריות הקורא בלבד.
 13. למען הסר כל ספק יודגש כי המידע המפורסם באתר זה מפורסם כמידע כללי בלבד, וכי הוא לא ישמש לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא . אין להסתמך על פריט כלשהו המובא באתר לשם ביצוע פעולה ו/או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן.

הגדרות האחריות של RESCUE כלפי המשתמש:

 1. RESCUE אינו אחראי, בשום צורה ואופן לתוצאת השימוש בשירותיה ואתה מאשר בזאת כי אתה האחראי הבלבדי לתוצאות שימושך בשירותי RESCUE.
 2. RESCUE מתחייב לפעול בשקידה ראויה לשם מימוש היעדים שיותוו לה על ידך.
 3. הנך מצהיר בזאת, כי אתה מבקש את שירותי RESCUE לצרכים אקדמיים בלבד, ו/או לצרכים אישיים של הרחבת ידע. כך או אחרת, כל שימוש שיעשה בתכנים שיסופקו לך על ידי RESCUE יעשה על אחריותך בלבד.
 4. הנך מתחיב בזאת שלא להעתיק את התכנים שיסופקו לך על ידי RESCUE ולהציגם בספר מחקרך, אלא תוך שימוש בכללי הציטוט המקובלים.
 5. הנך מצהיר בזאת כי הנך פועל על פי דין, בכלל זה על פי תקנון המוסד האקדמי בו הנך לומד ו/או מכהן . לא תעשה כל שימוש בתכנים שיסופקו לך על ידי RESCUE אלא על פי דין ובהתאם לדין.
 6. הנך מתחייב בזאת שלא להציג תכנים שיסופקו לך על ידי RESCUE כתכנים מקוריים שלך.
 7. הנך מתחייב בזאת שלא להפיץ ו/או להעביר ו/או למכור את התכנים המסופקים לך על ידי RESCUE לצד שלישי.
 8. הנך מצהיר בזאת, כי ידוע לך כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתכנים שיסופקו לך על ידי RESCUE, אלא לשימוש אישי או כחומר רקע לקראת הכנת מטלה אקדמית.
 9. הנך מצהיר בזאת על מחויבותך לפצות את RESCUE ו/או מי מלקוחותיה ו/או מי מספקיה ו/או מי מעובדיה בכין כל נזק שייגרם למי מהם בשל אי קיום הוראות תקנון זה, בכלל זה העברת החומרים שהתקבלו מRESCUE לידי צדדים שלישיים.
 10. ידוע לך, כי RESCUE אינה מספקת שירותי הכנת עבודות אקדמיות, כי אם מספקת שירותי עזר לסטודנט, על מנת שיוכל לעמוד במטלות העומדות לפניו, בהצלחה מרבית . אין RESCUE מתחייבת כי העושה שימוש בשירותיה יזכה לקבל ציון מסוים, והיא אינה רואה בציון מדד לבחינת אפקטיביות הסיוע שהיא מקנה למשתמש בשירותיה
 11. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי רשיון השימוש האישי שינתן לך לעבודה שתרכוש מRESCUE, אינו אוסר על RESCUE להעביר העבודה לכל צד שלישי, לאחר פרק זמן סביר מיום העברת העבודה לשימושך האישי.
 12. צוות RESCUE יעשה הכל כדי שיסופק לך שירות מלא ועדכני. יחד עם זאת, באופן טבעי, יכול ובתכנים שיועברו אליך יפלו טעויות. אין RESCUE אחראית לטעויות אלו והנך מצהיר בזאת, כי ידוע לך ומקובל עליך, כי האחריות הבלבדית לחומרים שיוגשו על ידך, אם יוגשו על ידך, וככל שיוגשו על ידך בהסתמך על תכנים שסופקו לך על ידי RESCUE, היא שלך בלבד.
 13. במקרה של הכרזה על רצון לבטל את העסקה מצד הלקוח, RESCUE תקבע באופן אוטונומי את ההחזר הכספי, אם בכלל, שינתן ללקוח. RESCUE אינה מתחייבת להחזיר ללקוח את המקדמה ששילם בתחילת תהליך הכתיבה במידה ובעת ביטול העסקה כבר הושקעו בלקוח זמן ומשאבים מצד החברה. 
 14. תשלום המקדמה מצד הלקוח יהווה הסכם לכל האמור בתקנון זה והוא בגדר "דמי רצינות" אשר מבטיחים לRESCUE כי לא תנזק בבזבוז זמן ומשאבים במידה ותחל בתהליך הכתיבה שהזמין ממנה הלקוח. לאור זאת, RESCUE אינה מבטיחה כי תוכל להחזיר ללקוח את תשלום המקדמה במידה ויבקש להפסיק את תהליך הכתיבה לאחר תחילתו.
 15. עם קבלת העבודה יסוכמו דרישות המזמין ותנאי התשלום בגינה. RESCUE תעשה הכל על מנת לשמור על שביעות הרצון הגבוהה של לקוחותיה. יחד עם זאת, RESCUE לא תוכל להבטיח כי יהא בידה לערוך תיקונים ושיפורים לעבודה באופן החורג מן הדרישות שהוגדרו בקבלת העבודה . הנך מצהיר בזאת כי הועמדת על חשיבות הגדרת דרישותיך במעמד ההזמנה.
 16. עם העברת מלוא התמורה הנך מאשר כי העבודה שהועברה אליך בוצעה לשביעות רצונך. לא יינתנו החזרים כספיים. ככלל, RESCUE לא תקבל בקשות להשלמות ולתיקונים אלא במקום בו העבודה בוצעה שלא בהתאם לדרישות שהוגדרו בעת הזמנת העבודה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנך מצהיר בזאת כי הובהר לך כי RESCUE לא תקבל בקשות לשיפורים ו/או לתיקונים בעבודה אלא בתוך ארבעה עשר ימים ממועד אספקת העבודה.
 17. בכל מקרה, מובהר בזאת, לא ינתנו החזרים כספיים בגין טענת פגם ו/או פסול בעבודה.
 18. צוות RESCUE יעשה הכל כדי לספק לך את השירות המלא והטוב, תוך הקפדה על לוחות הזמנים שתתווה. יחד עם זאת, יכול ובשל הביקוש הרב לשירותי RESCUE תופנה לקבלת שירות מספקים אחרים. RESCUE לא תהא אחראית לכל מידע שיסופק לך על ידי ספקים אחרים .
 19. הפנייתך לספק אחר אינה מהווה המלצה או עידוד לרכוש ממנו שירותים או מוצרים כי אם מסירת מידע כי שירותים אלו מסופקים על ידי אותו ספק, למיטב ידיעת RESCUE. כל עסקה שתכרות בעקבות הפניית RESCUE תסוכם ישירות בינך לבין נותן השירות הרלוונטי. RESCUE אינה צד לעסקה כגון זו, היא לא תשא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו על ידי אותו ספק או ירכשו באמצעותן.
 20. RESCUE אינה מתחייבת כי שירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או יינתנו כסדרם, היא אינה מתחייבת כי הם יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי–מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, של RESCUE או מי מספקיה.

פרטיות:

 1. ככל שאין מניעה חוקית לכך, RESCUE שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שיאסף בקשר לדפוסי השימוש באתר לצרכיה השיווקיים.
 2. הנך מאשר בזאת לאקדמיה לשלוח אליך מפעם לפעם דואר אלקטרוני המכיל מידע פרסומי.
 3. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, RESCUE לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר מותר במפורש בחוק ובמקום בו יועציה המשפטיים ישוכנעו כי מסירת המידע מוצדקת על פי דין בכלל זה על פי צו בית שונות .
 4. RESCUE מבהירה בזאת כי אין להסיק מהמנעות מלעמוד על זכויותיה על ויתור על זכויותיה אלו וכי אין באמור בתקנון זה כדי לשלול ממנה זכויותיה על פי כל דין, גם אם לא צויינו מפורשות.
יצירת קשר מהירה

השאירו כאן פרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם: